RODO - Gabinet lekarski, Renata Palmowska, psychiatra, psychoterapeuta, Kielce

Przejdź do treści
 
Klauzula Informacyjna
 
w związku z procesem przetwarzania danych osobowych Pacjentów
 
Podmiot leczniczy pod nazwą:
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. RENATA PALMOWSKA
z siedzibą w Kielcach kod pocztowy: 25-345, ul. Szczecińska 4A.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO- informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Prywatna Praktyka Lekarska, lek. Renata Palmowska.
 Administrator danych powierza dane osobowe,  Podmiotom   przetwarzającym:
    • PROASSIST Piaseczyńscy Sp. J., ul. Szybka 27, 31-831 Kraków, NIP: 6762436420, KRS: 00000378475, REGON: 121461470,
    • ZnanyLekarz Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, NIP: 7010224868, KRS: 0000347997, REGON: 142276657,
Powierzone   przez   Administratora   danych,  dane   osobowe   będą   przetwarzane   przez  wyżej wymienione Podmioty wyłącznie w celu  rejestracji wizyty lekarskiej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są bezpośrednio właściwe przepisy RODO, pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego:
a) przetwarzanie danych w celach zdrowotnych (tj. dla profilaktyki zdrowotnej, leczenia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się, co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
b)   Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności leczniczej, jest ona dodatkowo regulowana przepisami innych aktów prawnych, głównie Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku.

3. Odbiorcą danych osobowych Pacjenta mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach Ustaw szczególnych.

4. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, tj. przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie wymaganego okresu dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 11 maja 2017 roku, dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi lub osobie przez Pacjenta upoważnionej;

6. Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

7. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego danych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wykonania wskazanego w pkt 2 celu. W przypadku odmowy podania potrzebnych danych przez Pacjenta, nie będzie możliwości jego realizacji.

9. Dane Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Wróć do spisu treści